<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8680301\x26blogName\x3dcuidado+de+si\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://curadise.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpt_PT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://curadise.blogspot.com/\x26vt\x3d6413740273964997763', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

[390] da série: rumbas e maneirismos


O grande PERET numa sequência do filme «A todo gas» (1965)a cantar Tracatrá (sublinhe-se a magnífica presença dos dois acólitos que o seguem e aplaudem pelo palco) e num espectáculo televisivo «Galas del sábado» (TVE - 1969) com a rumba catalã El mig amic:


i enredant per allá
i enredant per aquí
d'aquesta manera
em va pujar a mi

així es guanyava la vida
el meu pare, el mig amic
i el pobre del que li comprava
se'n quedava ben lluit
pero ho feia amb una gràcia
i hi posava tant d'estil
que inclús havia venut trajos
a algun guardia civil

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Enviar um comentário


Site Meter Listed on Blogwise Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.